Thông tin cần biết
Thời tiết Vàng Tỉ giá
Cổng thông tin Quacontrol
Văn phòng điện tử
Thứ 5, Ngày 8 tháng 6 năm 2017    | Tải về

Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin (mã chứng khoán VQC) đã ký hợp đồng số 08/2017/HĐ.KTTC-AASC.CNQN ngày 08/6/2017, v/v: Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017, với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
Tải tệp tin đính kèm : Tải về
VQC