Tin mới
VQC công bố thông tin thay đổi nhân sự Ban kiểm soát công ty
picture Công ty Cổ phần Giám định- Vinacomin trân trọng công bố thông tin thay đổi nhân sự Ban kiểm soát công ty. Cụ thể như...
Đảng bộ Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin kết nạp lớp đảng viên mới ngày...
picture Đảng bộ Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin kết nạp lớp đảng viên mới ngày truyền thống 12/11
Đảng bộ Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin tổ chức Hội nghị thông báo nhanh...
picture Đảng bộ Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin tổ chức Hội nghị thông báo nhanh Kết quả Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung...
Công ty Cổ phần Giám định -...
Công ty Cổ phần Giám định -...
Công ty Cổ phần Giám định -...
Thông tin cần biết
Thời tiết Vàng Tỉ giá
Cổng thông tin Quacontrol
Văn phòng điện tử
Thứ 7, Ngày 25 tháng 9 năm 2021   

Ngày 24 tháng 9 năm 2021, tại Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Đảng bộ Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Quy định số 22-QĐ/TW, Quy định số 24-QĐ/TW, Quyết định số 23-QĐ/TW, NQ số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị; Kết luận Hội nghị Trung ương 3 và Chương trình hành động của Tỉnh ủy Quảng Ninh về học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 32 điểm cầu và 180 đảng viên, người đứng đầu các tổ chức đoàn thể quần chúng tham gia.

Đ/c Nguyễn Ngọc Sơn – Bí thư Đảng ủy công ty quán triệt nội dung Kết luận Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 3 – khóa XIII

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Bí thư Đảng ủy Công ty đã quán triệt Kết luận Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 3 – khóa XIII và chương trình hành động của Tỉnh ủy Quảng Ninh về học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Qua truyền đạt, hướng dẫn của các đ/c trưởng bác ban xây dựng Đảng, Hội nghị tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của BCH TW về công tác Kiểm tra giám sát và kỷ luật Đảng; Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của BCH TW về thi hành Điều lệ Đảng; Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30.7.2021 của Bộ chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam; Nghiên cứu chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW của Đảng ủy Than Quảng Ninh, Đảng ủy TKV, đồng thời thảo luận về chương trình hành động của Đảng ủy Công ty.

Hội nghị cũng đã triển khai sinh hoạt chính trị tư tưởng chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát đất nước phồn vinh, hạnh phúc "; bài phát biểu và bài viết "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo hướng dẫn số 06-HD/ĐU ngày 17/8/2021 của Đảng ủy Than Quảng Ninh.

Sau buổi học tập, các chi bộ, các tổ chức đoàn thể trong Đảng bộ tiếp tục nghiên cứu các văn bản của Trung ương, chương trình hành động của Tỉnh, của Đảng ủy Than Quảng Ninh, Đảng ủy TKV và Đảng ủy công ty. Tiếp tục nghiên cứu bài viết, bài phát biểu của của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và tổ chức sinh hoạt chính trị học tập theo Bác với chuyên đề toàn khóa "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc", triển khai cho đảng viên viết bài thu hoạch học tập chuyên đề và bản cam kết cá nhân toàn khóa trước ngày 25/10/2021.

Được biết đây là đợt sinh hoạt chính trị lớn thứ 3 trong năm 2021 triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" với quy mô hội nghị trực tuyến toàn công ty tại Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin.

Một số hình ảnh:

 

Đ/c Phan Thị Hải Hà – Trưởng Ban Tổ chức, quán triệt Quy định 24-QĐ/TW của BCH TW

Đ/c Nguyễn Thị Tú - Phó CN UBKT, quán triệt Quy định 22-QĐ/TW của BCH TW

Đ/c Trương Nguyễn Chí Quảng – Trưởng ban Tuyên giáo, quán triệt Quyết định 23-QĐ/TW và Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ chính trị

Đ/c Phạm Thị Thu Thủy – Chánh văn phòng Đảng ủy, triển khai "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Thu Thủy