Thông tin cần biết
Thời tiết Vàng Tỉ giá
Cổng thông tin Quacontrol
Văn phòng điện tử
Thứ 3, Ngày 10 tháng 4 năm 2018    | Tải về

Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT, ngày 04/4/2018 của Hội đồng quản trị công ty.
Chi tiết, mời Quý cổ đông xem file đính kèm!

Trân trọng!

Tải tệp tin đính kèm : Tải về
VQC